Православные молитвы

Молитва «Символ веры» русский — греческий

Символ веры

Το σύμβολον της πίστεως1. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.2. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο.

3. Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα.

4. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα.

5. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.

6. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

7. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος.

8. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών.

9. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

10. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

11. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών,

12. και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αμήν.

Символ веры1. Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и невидимого.2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло.

3. Ради нас, людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося.
4. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного.

5. И воскресшего в третий день, по Писаниям.

6. И восшедшего на небеса, и сидящего
справа от Отца.

7. И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству Его не будет конца.

8. И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего
чрез пророков.

9. Во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь.

10. Признаю одно Крещение для прощения грехов.

11. Ожидаю воскресения мёртвых,

12. и жизни будущего века.

Аминь.

Ежедневная молитва

Η Προσευχή της ΑγάπηςΚύριε.
Κάνε με όργανο της ειρήνης.
Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη.
Στη θέση της ύβρης να βάζω την συγνώμη.
Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη.
Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση.
Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα.
Στη θέση της λύπης να βάζω την χαρά.Κύριε.
Κάνε με να μή ζητώ τόσο να παρηγορηθώ, όσο να παρηγορώ.Να μή ζητώ τόσο να αγαπώμαι, όσο να αγαπώ.
Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε.
Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε.
Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση.
Όταν αποθνήσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή.Примечание: В греческих источниках эта молитва называется: Молитва любви.
Господи, Боже мой!
Удостой меня быть орудием мира твоего,
Чтобы я вносил любовь туда, где ненависть,
Чтобы я прощал, где обижают,
Чтобы я соединял, где есть ссора,
Чтобы я говорил правду,
где господствует заблуждение,
Чтобы я воздвигал веру, где давит сомнение,
Чтобы я воздвигал надежду,
где мучает отчаяние,
Чтобы я вносил свет во тьму,
Чтобы я воздвигал радость, где живет горе.
Господи, Боже мой, удостой,
Не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал,
Не чтобы меня понимали, но чтобы я других понимал,
Не чтобы меня любили, но чтобы я других любил.
Ибо кто дает — тот получает,
Кто забывает себя — тот обретает,
Кто прощает, тому простится,
Кто умирает — тот просыпается в вечной жизни.

 

Поделитесь с друзьями:
 • Facebook
 • В закладки Google
 • Add to favorites
 • Live
 • LiveJournal
 • Print
 • Twitter
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Сто закладок
 • Яндекс.Закладки
 • RSS
 • Блог Я.ру
 • БобрДобр
 • МоёМесто.ru
 • Одноклассники

Одна идея о “Молитва «Символ веры» русский — греческий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Анти-спам: выполните заданиеWordPress CAPTCHA


Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

This site is protected by wp-copyrightpro.com